Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

tháng chín, bù.
Pretend that you're alone now and everything is gone

.

1 nhận xét: