Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

.ta chết ngàn năm trong mộ cỏ
ba ngàn thế giới khói tro bay