Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

.
1.

Con người không nên bị dứt khỏi Thượng đế của mình; tâm hồn đám đông luôn ngóng chờ một khoảnh khắc mặc khải, để trở nên thuần phục, để lại được thống trị và dẫn dắt; không ai có thể tồn tại riêng biệt, hoặc giã chỉ có những kẻ điên, mà thời đại luôn thừa thãi những kẻ không thừa nhận mình vốn bình thường.Bản chất của cuộc sống là vô ơn, và tử tế là những chùm bong bóng vỡ.


2.


today
you were far away
and I
didn't ask you why
what could I say
I was far away
you've just walked away
and I just watch you
what could I say
I close a mind
to lose in you
tonight
you just close your eyes
and I just watch you
slipped away
I close a mind
to lose in you
today
are you away
yeah I'm right here
can I ask you
about today
I close a mind
to lose in you
I close a mind
to lose in you (!)


3.

Và tôi không còn muốn gì nữa.

1 nhận xét: