Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

i như trong thánh kinh

via Dương Lêi wasted my time till time wasted me


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét